R in S stavki

Na mnogih posodah s kemikalijami najdemo tako imenovane R ali S stavke. Ponavadi ima kemikalija narisan znak v črno obrobljenemu oranžnemu pravokotniku. Kot primer je prikazan znak za vnetljivo:

Vnetljivo

Da bi povečal informiranost glede teh oznak, jih objavljam na strani

Standardna opozorila ('R' stavki) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov (R-risk)

Oznaka Pomen
R 1 Eksplozivno v suhem stanju
R 2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga
R 3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga
R 4 Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine
R 5 Segrevanje lahko povzroči eksplozijo
R 6 Eksplozivno na zraku ali brez zraka
R 7 Lahko povzroči požar
R 8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar
R 9 Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom
R 10 Vnetljivo
R 11 Lahko vnetljivo
R 12 Zelo lahko vnetljivo
R 14 Burno reagira z vodo
R 15 V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini
R 16 Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi
R 17 Samovnetljivo na zraku
R 18 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/ eksplozivno zmes hlapi-zrak
R 19 Lahko tvori eksplozivne perokside
R 20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
R 21 Zdravju škodljivo v stiku s kožo
R 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju
R 23 Strupeno pri vdihavanju
R 24 Strupeno v stiku s kožo
R 25 Strupeno pri zaužitju
R 26 Zelo strupeno pri vdihavanju
R 27 Zelo strupeno v stiku s kožo
R 28 Zelo strupeno pri zaužitju
R 29 V stiku z vodo se sprošča strupen plin
R 30 Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo
R 31 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin
R 32 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin
R 33 Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu
R 34 Povzroča opekline
R 35 Povzroča hude opekline
R 36 Draži oči
R 37 Draži dihala
R 38 Draži kožo
R 39 Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja
R 40 Možen rakotvoren učinek
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči
R 42 Vdihovanje lahko povzroči preobčutljivost
R 43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost
R 44 Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru
R 45 Lahko povzroči raka
R 46 Lahko povzroči dedne genetske okvare
R 48 Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti
R 49 Pri vdihavanju lahko povzroči raka
R 50 Zelo strupeno za vodne organizme
R 51 Strupeno za vodne organizme
R 52 Škodljivo za vodne organizme
R 53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje
R 54 Strupeno za rastline
R 55 Strupeno za živali
R 56 Strupeno za organizme v zemlji
R 57 Strupeno za čebele
R 58 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje
R 59 Nevarnost za ozonski plašč
R 60 Lahko škoduje plodnosti
R 61 Lahko škoduje nerojenemu otroku
R 62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti
R 63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku
R 64 Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka
R 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč
R 66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože
R 67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico
R 68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja

Standardna sestavljena opozorila 'R' (sestavljeni stavki 'R')

Oznaka Pomen
R 14/15 Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin
R 15/29 V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin
R 20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo
R 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju
R 20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju
R 21/22 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju
R 23/24 Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo
R 23/25 Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju
R 23/24/25 Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju
R 24/25 Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju
R 26/27 Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo
R 26/28 Zelo strupeno pri vdihavanju in zaužitju
R 26/27/28 Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju
R 27/28 Zelo strupeno pri stiku s kožo in pri zaužitju
R 36/37 Draži oči in dihala
R 36/38 Draži oči in kožo
R 36/37/38 Draži oči, dihala in kožo
R 37/38 Draži dihala in kožo
R 39/23 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju
R 39/24 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo
R 39/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju
R 39/23/24 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri stiku s kožo
R 39/23/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju
R 39/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju
R 39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju
R 39/26 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju
R 39/27 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo
R 39/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju
R 39/26/27 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri stiku s kožo
R 39/26/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju
R 39/27/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri stiku s kožo in pri zaužitju
R 39/26/27/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, stiku s kožo in pri zaužitju
R 42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo
R 48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja
R 48/21 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo
R 48/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja
R 48/20/21 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo
R 48/20/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja
R 48/21/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja
R 48/20/21/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stiku s kožo in zauživanja
R 48/23 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja
R 48/24 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo
R 48/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja
R 48/23/24 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo
R 48/23/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja
R 48/24/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja
R 48/23/24/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja
R 50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje
R 51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje
R 52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje
R 68/20 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju
R 68/21 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri stiku s kožo
R 68/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju
R 68/20/21 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju ali v stiku s kožo
R 68/20/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju
R 68/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju
R 68/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju

Standardna obvestila ('S' stavki) za označevanje nevarnih snovi in pripravkov (S-safety)

Oznaka Pomen
S 1 Hraniti zaklenjeno
S 2 Hraniti izven dosega otrok
S 3 Hraniti na hladnem
S 4 Hraniti izven bivališč
S 5 Hraniti pod/v... (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec)
S 6 Hraniti v ... (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec)
S 7 Hraniti v tesno zaprti posodi
S 8 Posodo hraniti na suhem
S 9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu
S 12 Posoda ne sme biti tesno zaprta
S 13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil
S 14 Hraniti ločeno od... (nezdružljive snovi določi proizvajalec)
S 15 Varovati pred toploto
S 16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi
S 17 Hraniti ločeno od gorljivih snovi
S 18 Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati
S 20 Med uporabo ne jesti in ne piti
S 21 Med uporabo ne kaditi
S 22 Ne vdihavati prahu
S 23 Ne vdihavati plina / dima / hlapov / meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec)
S 24 Preprečiti stik s kožo
S 25 Preprečiti stik z očmi
S 26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč
S 27 Takoj sleči vso onesnaženo obleko
S 28 Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo... (sredstvo določi proizvajalec)
S 29 Ne izprazniti v kanalizacijo
S 30 Nikoli dolivati vode
S 33 Preprečiti statično naelektrenje
S 35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni
S 36 Nositi primerno zaščitno obleko
S 37 Nositi primerne zaščitne rokavice
S 38 Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo
S 39 Nositi zaščito za oči/obraz
S 40 Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z .. (čistilo določi proizvajalec)
S 41 Ne vdihovati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji
S 42 Med zaplinjanjem /razprševanjem nositi primerno dihalno opremo ( natančnejše pogoje določi proizvajalec)
S 43 Za gašenje uporabiti...(natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode")
S 45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko
S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo
S 47 Hraniti pri temperaturi, ki ne presega ... °C (temperaturo določi proizvajalec)
S 48 Hraniti prepojeno s/z... (primerno omočilo določi proizvajalec)
S 49 Hraniti v izvirni posodi
S 50 Ne mešati s/z...(določi proizvajalec)
S 51 Uporabiti le v dobro prezračevanih prostorih
S 52 Ne uporabljati na velikih notranjih površinah
S 53 Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila
S 56 Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov
S 57 S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja
S 59 Posvetovati se s proizvajalcem /dobaviteljem o ponovni predelavi /recikliranju
S 60 Snov /pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek
S 61 Ne izpuščati /odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila /varnostni list
S 62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in nalepko
S 63 V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati
S 64 Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti)

Standardna sestavljena obvestila 'S' (Sestavljeni stavki 'S')

Oznaka Pomen
S 1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok
S 3/7 Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem
S 3/14 Hraniti na hladnem, ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec)
S 3/9/14 Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od...( nezdružljive snovi določi proizvajalec)
S 3/9/49 Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu
S 3/9/14/49 Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od ...(nezdružljive snovi določi proizvajalec)
S 7/8 Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem
S 7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu
S 7/47 Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega _ °C (temperaturo določi proizvajalec)
S 20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi
S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi
S 27/28 Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko m prizadeto kožo nemudoma lzprati z veliko (sredstvo določi proizvajalec)
S 29/56 Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov
S 29/35 Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni
S 36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice
S 36/39 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči /obraz
S 37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči /obraz
S 36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči /obraz
S 47/49 Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega _ °C (temperaturo določi proizvajalec)

Zadnja sprememba: | Deli na: